Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí České republiky zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie budov a rodinných domů.
Naše stavební firma splnila všechny požadavky Státního fondu životního prostředí ČR a byla zapsána do Seznamu odborných dodavatelů  vedeném v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám pod číslem SOD 2369. Program bude probíhat v letech 2013 – 2020 a je připraven pro rodinné domy, bytové domy a veřejné budovy. Jako první se podpory dočkají rekonstrukce stávajících rodinných domů.

Kdo může o podporu žádat?

O podporu mohou žádat vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby.


Jaké jsou cíle programu?

Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.


Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií.

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií mají zajistit minimální standard kvality jak poskytovaných služeb, tak výrobků a technologií zapojených do Programu. Všichni dodavatelé a výrobky musí splnit předem stanovené podmínky Programu. Seznam odborných dodavatelů (SOD) je seznam spravovaný Fondem, který obsahuje dodavatelské, realizační a montážní firmy, které prokáží svoji odbornou způsobilost pro provádění prací při realizaci opatření podporovaných z Programu. Pro více informací k seznamům SOD je každý všední den od 9:00 do 16:00 k dispozici samostatná telefonní linka 267 994 117, webová adresa www.nzu2013.cz nebo e-mailová adresa sod-svt@sfzp.cz.


Principy programu – rozdĕleni celkové alokace (odhadovaná výše 27 miliard korun)

Rozdělení celkové alokace nová zelená úsporám

Rozdĕlení celkové alokace dotačního programu Nová zelená úsporám


Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

      A.1. Hladina 1 (míra podpory 30 % ze způsobilých výdajů)

       A.1.1. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy

       A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí

      A.2. Hladina 2 (míra podpory 40 % ze způsobilých výdajů)

      A.3. Hladina 3 (míra podpory 55 % ze způsobilých výdajů)

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

     B.1. Hladina 1 (výše podpory 400 000 Kč)

     B.2. Hladina 2 (výše podpory 550 000 Kč)

C. Efektivní využití zdrojů energie

     C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní,ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

      C.1.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva

      C.1.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

      C.1.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

      C.1.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

      C.1.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda

      C.1.6. Tepelná čerpadla systému země – voda

      C.1.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda

      C.1.8. Plynové kondenzační kotle

     C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní,ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

      C.2.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva

      C.2.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

      C.2.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

      C.2.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

      C.2.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda

      C.2.6. Tepelná čerpadla systému země – voda

      C.2.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda

      C.2.8. Plynové kondenzační kotle

     C.3. Instalace solárních termických systémů

      C.3.1. solární systém pro přípravu teplé vody

      C.3.2. solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění

     C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

D. Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření

     D.1. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A

     D.2. Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A

     D.3. Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B

     D.4. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

     E.1. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A a podoblasti podpory C.3

     E.2. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3 a podoblasti podpory C.1

     E.3. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z podoblasti podpory C.2 a podoblasti podpory C.3Dotace nová zelená úsporám

Registrovaný odborný dodavatel Martin Kachyňa-Stavební Firma

pro Vaše dotace a finanční podporu